Top sellers

 • BRIKETA LUHA BIGBAG 1 T

  Brikety LUHA ze směsi měkkých a tvrdých dřevin s příměsí kůry. Volně...

  2 608,70 Kč
 • BRIKETA NA PALETE
  BRIKETA NA PALETE

  Brikety ze směsi měkkých a tvrdých dřevin s příměsí kůry (pro delší dobu...

  3 913,04 Kč

Informace

Manufacturers

Delivery cost calculator


You can check delivery cost by providing delivery address, please click button check delivery cost and fill up form fields.

Delivery cost calculator

Please provide delivery address details and click 'Check delivery cost' button to check delivery cost to specified address.

Delivery cost to specified address is:

We don't deliver: maximum delivery radius is: 0 km.

* Required fields

Cancel or 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě TRIO ENERGY s.r.o. e-shop. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 • Provozovatelem internetového obchodu je TRIO ENERGY s.r.o., se sídlem: Sokolská třída 3228/87e, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ. 28595254.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu TRIO ENERGY  s.r.o. e-shop jsou nezávazné. Objednávka se stává závaznou až potvrzením od prodejce z vámi zvolené prodejny a to e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 48 hodin.

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 • Vyplněním registračního formuláře, či nezávazné objednávky v rámci internetového obchodu TRIO ENERGY  s.r.o. e-shop , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

 • Dřevěné palety nejsou zahrnuty v ceně.  Záloha za paletu je 160 Kč vč. DPH/paleta. Zálohu není nutné platit pouze v případě, že si zákazník předem zajistí vlastní palety na výměnu a při závozu je předá řidiči, nebo při nákupu na prodejně. Palety na výměnu musí být neporušené a mít standardní rozměr 120x80 cm a 120x100cm. V platnosti od 7. 4. 2014.

Reklamace

 • Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo telefonicky.

 • V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady, je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.

 • Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 • Reklamace zboží prosím vyřizujte e-mailem na info@trioemergy.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost potvrdit nezávaznou objednávku do 48 hodin, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky, nejdéle však do 5 pracovních dnů od objednání. Při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, v ostatních případech při dodání zboží dopravcem, obdrží kupující daňový doklad ke zboží nebo mailem.

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (nezávazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky a údaje o své plnoletosti.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Úhrada kupní ceny je realizována dobírkou prostřednictvím přepravce. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 • Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 3 měsíců od doručení, viz Obchodní podmínky.

 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu TRIO ENERGY  s.r.o. e-shop, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

V Ostravě 9. 4. 2015 TRIO ENERGY  s.r.o.