Nejprodávanější produkty

Informace

Výrobci

Kalkulace přepravních nákladů.


Můžete si vypočítat náklady na dopravu. Vepište dodací adresu a klikněte na tlačítko "Dopravní náklady"

Kalkulace přepravních nákladů.

Uveďte prosím dodací adresu a klikněte na tlačítko "Výpočet dopravních nákladů" pro zjištění dopravních nákladů pro zadanou adresu.

Dopravní náklady pro zadanou adresu jsou:

Nedodáváme: maximální vzdálenost pro doručení je: 0 km.

* Vyžadované údaje

Zrušit nebo 

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě TRIO ENERGY s.r.o. e-shop. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).

 • Provozovatelem internetového obchodu je TRIO ENERGY s.r.o., se sídlem: Sokolská třída 3228/87e, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ. 28595254.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu TRIO ENERGY  s.r.o. e-shop jsou nezávazné. Objednávka se stává závaznou až potvrzením od prodejce z vámi zvolené prodejny a to e-mailem nebo telefonicky nejpozději do 48 hodin.

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

 • Vyplněním registračního formuláře, či nezávazné objednávky v rámci internetového obchodu TRIO ENERGY  s.r.o. e-shop , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

 • Dřevěné palety nejsou zahrnuty v ceně.  Záloha za paletu je 160 Kč vč. DPH/paleta. Zálohu není nutné platit pouze v případě, že si zákazník předem zajistí vlastní palety na výměnu a při závozu je předá řidiči, nebo při nákupu na prodejně. Palety na výměnu musí být neporušené a mít standardní rozměr 120x80 cm a 120x100cm. V platnosti od 7. 4. 2014.

Reklamace

 • Vzhledem k charakteru zboží a určení jeho použití, garantuje prodávající kvalitu zboží u tohoto druhu obvyklou. Veškeré reklamace musí být uplatněny bezodkladně a to e-mailem nebo telefonicky.

 • V případě, že dodávka vykazuje zjevné vady, je kupující oprávněn odmítnout převzetí. V tomto případě bude zásilka automaticky zaslána zpět a bude expedována nová zásilka.

 • Kupující má právo provést reklamaci do 30 dnů od prokazatelného obdržení zásilky.

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

 • Reklamace zboží prosím vyřizujte e-mailem na info@trioemergy.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 • Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

 • Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy, mj. i na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Prodávající má povinnost potvrdit nezávaznou objednávku do 48 hodin, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky, nejdéle však do 5 pracovních dnů od objednání. Při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad, v ostatních případech při dodání zboží dopravcem, obdrží kupující daňový doklad ke zboží nebo mailem.

 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.

 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (nezávazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce, zejména pak poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, kontakty pro upřesnění objednávky a údaje o své plnoletosti.

 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Úhrada kupní ceny je realizována dobírkou prostřednictvím přepravce. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 • Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 3 měsíců od doručení, viz Obchodní podmínky.

 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu TRIO ENERGY  s.r.o. e-shop, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

V Ostravě 9. 4. 2015 TRIO ENERGY  s.r.o.